Close

Řád základní školy

ZŠ a MŠ Dolní Rožínka

ŠKOLNÍ ŘÁD (výtah pro žáky)

Výtah ze školního řádu, který zahrnuje pouze pravidla týkající se chování žáků ve škole.

Článek 1 – Práva žáků

Žáci mají právo:

 • na vzdělávání a školské služby podle školského zákona
 • být informováni o průběhu a výsledcích svého vzdělávání formou zápisů hodnocení do elektronické žákovské knížky, na konci jednotlivých pololetí školního roku formou výpisu z vysvědčení nebo vysvědčením
 • zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy nebo školskou radu s tím, že ředitel školy nebo školská rada jsou povinni se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat a své stanovisko k nim odůvodnit,
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje
 • žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení
 • na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání (poskytuje především výchovný poradce a metodik prevence ve spolupráci s třídním učitelem)

Článek 2 – Povinnosti žáků

Žáci jsou povinni:

 • řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat, tzn. chodit do školy pravidelně a včas a účastnit se vyučování podle rozvrhu hodin nebo pokynů vyučujících, účastnit se činností organizovaných školou v rámci výuky a dalších mimoškolních aktivit, na které jsou přihlášeni, řádně a systematicky se připravovat na vyučování, nepoškozovat majetek školy a ostatních žáků
 • dodržovat školní předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni
 • plnit pokyny pedagogických pracovníků školy i ostatních zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem
 • zacházet s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržovat své místo, třídu i ostatní školní prostory v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením; nosit do školy učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů
 • neopouštět před ukončením vyučování z bezpečnostních důvodů školní budovu bez vědomí vyučujících (v době mimo vyučování žáci mohou zůstat ve škole jen se svolením vyučujících a pod jejich dohledem)
 • chránit své zdraví i zdraví spolužáků (žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé, např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek)

Žákům je zakázáno:

 • nosit do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jejich nebo jiných osob (cenné předměty, včetně šperků a mobilních telefonů má žák neustále pod osobním dohledem, případně je předá vyučujícímu, který je po stanovenou dobu přebere do úschovy a zajistí jejich bezpečnost)
 • mít během vyučovací hodiny zapnutý mobilní telefon, pořizovat pomocí něho nebo jiného záznamového zařízení zvukové a video záznamy vyučování (mobilní telefon má žák během vyučovací hodiny uložen v tašce)

Článek 3 – Pravidla pro omlouvání žáků

 • Zákonný zástupce žáka je povinen neprodleně informovat školu o důvodech nepřítomnosti žáka ve vyučování, nejpozději však do 3 pracovních dnů od počátku nepřítomnosti žáka.
 • Důvod nepřítomnosti dítěte ve vyučování mohou zákonní zástupci sdělit škole osobní návštěvou, telefonicky, elektronicky (e-mail, www stránky) nebo písemně.
 • Nepřítomnost žáků je ve všech případech dokladována zápisem v omluvném listu, který předloží žák třídnímu učiteli 1. den po návratu do školy. Omluvu podepisuje jeden ze zákonných zástupců žáka.
 • Nepřítomnost žáků škola omlouvá pro nemoc nebo z jiných vážných důvodů hodných zřetele.
 • V odůvodněných případech může škola vyžadovat doložení nepřítomnosti lékařským potvrzením.
 • Jde-li o plánovanou nepřítomnost žáka ve vyučování, rodiče informují školu písemně předem (zejména v případě, že žák má v průběhu vyučování odcházet z vyučování, nebude se účastnit odpoledního vyučování nebo z jiných důvodů nebude školu po omezenou dobu navštěvovat). Žádost o uvolnění na 1 hodinu předkládá žák učiteli dané hodiny, na více hodin a na 1-2 dny třídnímu učiteli. Na delší dobu uvolňuje žáka na základě písemné žádosti zákonných zástupců ředitel školy.
 • V případě absence přesahující 150 vyučovacích hodin v rámci jednoho pololetí může být žákovi na návrh vyučujícího odložena klasifikace z jednotlivých předmětů, případně může být žák komisionálně přezkoušen.

Článek 4 – Vztahy žáků se zaměstnanci školy

Vzájemné vztahy žáků se všemi zaměstnanci školy charakterizují následující ustanovení:

 • žáci školy jsou ve vztahu ke všem zaměstnancům školy povinni dodržovat pravidla slušného chování a jim příslušná ustanovení školního řádu
 • zaměstnanci školy jsou povinni respektovat práva žáků a zajišťovat jejich uplatňování v podmínkách své působnosti

Článek 5 – Provoz školy

 • Školní budova na zámku se otevírá v 7.15 hodin, nová budova v 7.25 hodin. V jinou dobu vstupují žáci do budovy pouze na vyzvání vyučujícího, který pro ně přichází ke hlavnímu vchodu.
 • Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky v šatnách, přezují se do domácí obuvi (nepřípustná je sportovní obuv nebo obuv, která zanechává na podlaze černé šmouhy) a ihned odcházejí do učeben. V průběhu vyučování je žákům povolen vstup do šaten pouze se svolením vyučujícího. Žáci pečují o přidělenou skříňku, udržují ji v čistotě. Na dobu všech školních prázdnin jsou povinni skříňku zcela vyprázdnit a nechat otevřenou. Skříňky si žáci uzamykají vlastními zámky (náhradní klíč si mohou uložit ve sborovně u třídního učitel).
 • Žáci přicházejí do školy nejpozději 5 minut před zahájením výuky, aby se mohli včas připravit na výuku.

Dopolední vyučování:

 • 1. hodina             7.45-8.30 hod.
 • 2. hodina             8.40-9.25 hod.
 • 3. hodina           9.40-10.25 hod.
 • 4. hodina         10.30-11.15 hod.         (1.-3. třída 10.35-11.20 hod.)
 • 5. hodina          11.20-12.05 hod.        (1.-3. třída 12.10-12.55 hod.)
 • 6. hodina         12.15-13.00 hod.

Odpolední vyučování:

 • 6. hodina         12.35-13.20 hod.
 • 7. hodina         13.25-14.10 hod.

 

 • Vyučovací hodiny začínají a končí zvoněním.
 • Vyučuje se podle rozvrhu schváleného ředitelem školy, o případných změnách informuje žáky třídní učitel podle pokynů vedení školy.
 • Vzdělávání žáků probíhá v kmenových nebo odborných učebnách. Z kmenových tříd přecházejí žáci dle rozvrhu hodin do jiných učeben pod vedením vyučujícího, jehož příchodu vyčkají v kmenové třídě.
 • V průběhu přestávky si žáci připraví na lavici věci potřebné k dalšímu vyučování. Nestanovil-li vyučující jinak, mají nachystány učebnice, sešity a psací potřeby pro vyučovací hodinu.
 • Žáci dbají na to, aby měli u sebe všechny věci potřebné k vyučování. Zapomene-li žák některou školní potřebu, domácí úkol nebo není-li jinak připraven na vyučování, řádně se omluví na začátku hodiny.
 • Při příchodu vyučujícího a jiné dospělé osoby do třídy zdraví žáci povstáním, případně odpoví na pozdrav. Povstáním zdraví i při odchodu dospělé osoby ze třídy.
 • V průběhu vyučování jsou žáci na svých místech, které jim určil třídní učitel nebo vyučující.
 • Pokud se do třídy nedostaví na hodinu vyučující, jde po 5 minutách po zvonění služba ohlásit jeho nepřítomnost do ředitelny školy.
 • O přestávkách se žáci zdržují v učebnách nebo na chodbě školy v poschodí, na kterém se nachází jejich učebna. V době přestávek není povoleno bez svolení učitele, který vykonává dohled nad žáky, odcházet do šatny nebo do prostor školy, kde není dohled zajištěn.
 • Žáci nevstupují bez vyzvání do kabinetů a kanceláří.
 • Žáci nesmí před ukončením svého vyučování svévolně opustit budovu či areál školy. Odejít mohou jen se svolením vyučujícího nebo třídního učitele na základě prokazatelné žádosti o uvolnění podané zákonnými zástupci.

Článek 6 – Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 • Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob.
 • Žákům není v době mimo vyučování povoleno zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dozor způsobilou osobou.
 • Ve všech budovách a prostorách školy platí přísný zákaz požívání alkoholu a kouření.
 • Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dozoru učitele (týká se i vlastních mobilních zařízení žáků).
 • Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo mimo budovu při akci pořádané školou, žáci hlásí ihned vyučujícímu nebo pedagogickému dozoru.
 • Pro výjezdy tříd, které škola zajišťuje, lyžařský výcvik a výuku plavání, platí zvláštní požadavky na dodržení bezpečnosti. Žáci jsou povinni dodržovat organizační a bezpečnostní pokyny, které jsou jim v souvislosti s danou akcí vydány, stanovený režim dne a pokyny pro dobu nočního klidu.
 • Při pobytu v ubytovacích zařízeních žáci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a předpisy o požární ochraně platné v těchto objektech, respektují pokyny vydané pracovníky těchto zařízení v souvislosti s bezpečností, ochranou zdraví a požární ochranou.

Požadavky na chování žáků z hlediska zajištění ochrany žáků před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí:

 • Žákům je zakázáno nosit, držet, distribuovat a užívat návykové látky (cigarety, alkohol, drogy) v areálu školy i při všech akcích pořádaných školou. Porušení tohoto zákazu bude považováno za hrubý kázeňský přestupek.
 • Žákům nejsou dovoleny žádné projevy xenofobie, rasismu a netolerance.
 • Jednotliví žáci nebo skupiny žáků se nesmí dopouštět vůči jiným žákům nebo skupinám žáků šikany, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování a pod. Tyto projevy (zejména v situacích, kdy by byli takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v areálu školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti školnímu řádu.
 • Je žádoucí, aby žáci v míře přiměřené svému věku cítili odpovědnost za vlastní chování a způsob života.
 • Jestliže se žáci cítí z jakéhokoliv důvodu ohroženi, je žádoucí, aby o své situaci informovali třídního učitele nebo jiného zaměstnance školy, kteří jsou povinni sdělení věnovat pozornost a situaci řešit.

Článek 7 – Podmínky zacházení žáků s majetkem školy a osobním majetkem

 • Žáci jsou povinni udržovat v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení školy a třídy. Žáci udržují své pracovní místo v pořádku. Před odchodem ze třídy každý žák uklidí své pracovní místo a jeho okolí. Po poslední vyučovací hodině uloží žák židli na lavici.
 • Žákům základní školy jsou bezplatně poskytovány učebnice a učební texty. Žáci prvního ročníku základního vzdělávání tyto učebnice a učební texty nevracejí, žáci ostatních ročníků základního vzdělávání jsou povinni učebnice a učební texty vrátit nejpozději do konce příslušného školního roku. Žáci jsou povinni řádně pečovat o takto propůjčený majetek školy, ochraňovat jej před ztrátou a poškozením, vrátit jej na konci roku v řádném stavu a v případě ztráty či poškození uhradit škole částku, která odpovídá míře poškození a může dosáhnout maximálně výše pořizovací ceny učebnice. O zaplacené částce rozhoduje třídní učitel na základě posouzení míry poškození učebnice a míry snížení použitelnosti učebnice.
 • Každé poškození zařízení nebo závadu v učebně hlásí žáci třídnímu učiteli, případně vyučujícímu.
 • Dojde-li ke škodě na majetku školy způsobené žákem, prošetří třídní učitel žáka okolnosti, za kterých došlo ke vzniku škody. Následně zváží pedagogická opatření a dle situace se podílí na realizaci technických opatření a vymáhání škody.
 • U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či jiných osob žákem je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.
 • Žáci školy a zaměstnanci školy odkládají osobní majetek pouze na místa k tomu určená.
 • Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze z bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vyučujícího, který zajistí jejich úschovu.
 • Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli nebo jinému pedagogickému pracovníkovi. Pedagogický pracovník událost prošetří a informuje o ní ředitele školy.
 • Zákonný zástupce, který bude za zcizenou věc požadovat finanční náhradu, vyplní ve spolupráci s třídním učitelem žáka formulář oznámení škodní události a doručí doklad o koupi zcizené věci nebo čestné prohlášení o jeho ceně.

Článek 8 – Kázeňská opatření a hodnocení chování

Neomluvená absence a záškoláctví:

 • důtka ředitele školy                                                                              do 6 hodin
 • 2. st. z chování                                                                                        do 15 hodin
 • 3. st. z chování                                                                                        nad 15 hodin

Zjištění agresivity či šikany žáků:

 • první prokazatelný přestupek                                                          důtka třídního učitele
 • první fyzické nebo psychické napadení žáka                             důtka tř. učitele, popř. důtka ředitele školy
 • fyzické napadání a následné ublížení na zdraví žáka               důtka ředitele školy, popř. 2. st. z chování
 • opakované slovní i fyzické napadání žáka                                   2. stupeň z chování
 • úmyslné ublížení, které si vyžádá lékařské ošetření               3. stupeň z chování

Zjištění podezřelé látky a podezření na užití návykové látky:

 • u žáka se najde ve škole návyková látka                                       2. stupeň z chování
 • distribuce návykové látky                                                                  3. stupeň z chování
 • důvodné podezření, že žák je pod vlivem návykové látky    2. stupeň z chování

Výskyt projevů rasismu, xenofobie a intolerance:

 • projevy rasismu v areálu školy                                                         důtka ředitele školy
 • při opakovaných projevech                                                                2. stupeň z chování, (hlášeno na Policii ČR)
 • rasistické nadávky spolužákům                                                         důtka ředitele školy, popř. 2. stupeň
 • fyzické napadnutí spolužáka jiné etnické skupiny                     důtka ředitele školy, popř. 2. stupeň

Výchovná opatření a hodnocení chování podle závažnosti přestupku – napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy, 2. stupeň a 3. stupeň z chování (projednává pedagogická rada):

 • úmyslné ničení školního majetku
 • zapomínání školních potřeb a pomůcek
 • neplnění domácích úkolů
 • nekázeň ve vyučování
 • nekázeň o přestávkách
 • špatná pracovní morálka
 • vulgární vyjadřování
 • krádeže
 • podvody se známkami
 • pozdní příchody do vyučování

Každé porušení školního řádu projednává PR individuálně, vždy s přihlédnutím k okolnostem případu.

V Dolní Rožínce 1. 9. 2015

Mgr. Vladimír Makovský, ředitel školy
[button color=orange type=info size=normal]Dokument[/button]