Close

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním, žáci se sociálním znevýhodněním.

Žáci se zdravotním postižením – s tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, s autismem, vadami řeči, souběžným postižením více vadami a vývojovými poruchami učení nebo chování.

Žáci se zdravotním znevýhodněním – zdravotně oslabení, dlouhodobě nemocní, s lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování, kteří vyžadují zohlednění při vzdělávání.

Žáci se sociálním znevýhodněním – z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a žáci v postavení azylantů a účastníků řízení o udělení azylu.

Podrobnosti o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami jsou obsaženy ve školním vzdělávacím programu.

Žáci, kterým lze povolit individuální vzdělávací plán (IVP):

  • žáci se speciálními vzdělávacími potřebami:

a) žáci se zdravotním postižením (tělesné, zrakové, sluchové nebo mentální postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování)

b) žáci se zdravotním znevýhodněním (zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc, lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání)

c) žáci se sociálním znevýhodněním (rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova, postavení azylanta, účastník řízení o udělení azylu)

  • žáci s mimořádným nadáním

Podmínky pro povolení individuálního vzdělávacího plánu (IVP):

  • předložení písemné žádosti o vzdělávání podle IVP řediteli školy zákonným zástupcem žáka,
  • doložení žádosti písemným doporučením k integraci od školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna),
  • žák musí splnit požadavky stanovené školním vzdělávacím programem.

Důvody vedoucí k povolení IVP ve správním řízení posoudí ředitel školy.

Po schválení žádosti uzavírá ředitel školy se zákonným zástupcem žáka dohodu o vzájemné spolupráci při nápravě specifické poruchy žáka. Součástí dohody je IVP, podle kterého se bude se žákem pracovat.

Formulář žádosti o vzdělávání podle IVP (dokument ve formátu pdf)

Dohoda o vzájemné spolupráci při nápravě specifické poruchy žáka (dokument ve formátu pdf) – uzavírá se s  zákonnými zástupci žáků, kteří budou integrováni od školního roku 2009/10