Close

Vnitřní řád školní družiny

ZŠ a MŠ Dolní Rožínka

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Č.j.: zsdr   60/2009
Vypracoval: Lenka Pospíchalová, vychovatelka školní družiny
Schválil: Mgr. Vladimír Makovský, ředitel školy
Pedagogická rada projednala dne: 16. 11. 2009
Směrnice nabývá platnosti ode dne: 17. 11. 2009
Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 12. 2009
Změny ve směrnici jsou prováděny formou  číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

Článek 1 – Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán ŽŠ a MŠ Dolní Rožínka pro školské zařízení školní družinu tuto směrnici.

Vnitřní řád školní družiny je součástí Řádu školy.

Určuje pravidla provozu, stanoví režim ŠD, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro rodiče. Seznámení rodičů s tímto řádem provedou vychovatelky ŠD při zápisu dětí do ŠD.

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, v platném znění.

Článek 2 – Přihlašování a odhlašování

 • O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy.
 • Přihlašování a odhlašování žáků, vybírání poplatků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností zajišťují vychovatelky ŠD.
 • Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do školní družiny sdělí rozsah docházky a způsob odchodu žáka z družiny. Tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině nebo pokud má žák odejít ze školní družiny v jinou dobu, či s jinou osobou než je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče vychovatelce písemně, telefonicky nebo osobně. Předem známou nepřítomnost žáka v družině zákonný zástupce oznámí písemně.
 • Přihlašování žáků do školní družiny probíhá na začátku a v průběhu roku formou zápisních lístků, kde rodiče vyplní základní informace o žácích, včetně dobu a způsob odchodu domů.
 • Odhlašování žáků je též písemné, s podpisem rodičů.

Článek 3 – Organizace činnosti

ŠD využívá pro svou činnost vlastní prostory, učebny 2. a 3. třídy, tělocvičnu, prostory chodby a cvičný byt.

Školní družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností, umožňuje žákům přípravu na vyučování:

 • Odpočinkové činnosti – mají odstranit únavu, zařazují se nejčastěji po obědě, popř. ráno pro žáky, kteří brzy vstávají a dále dle potřeby kdykoliv během dne. Jde o klidové hry a klidné zájmové činnosti, poslechové činnosti apod.
 • Rekreační činnosti – slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní s náročnějšími pohybovými prvky. Hry a spontánní činnosti mohou být rušnější.
 • Zájmové činnosti – rozvíjejí osobnost žáka, umožňují žákům seberealizaci i kompenzaci možných školních neúspěchů i další rozvoj pohybových dovedností a poznání. Jde o řízenou kolektivní nebo individuální činnost, organizovanou nebo spontánní aktivitu. Činnost může být organizována pro vybrané žáky z různých oddělení v zájmovém útvaru, který vede vychovatelka ŠD či jiný pedagog nebo rodič.
 • Příprava na vyučování – zahrnuje okruh činností související s plněním školních povinností, není to však povinná činnost ŠD. Může jít o vypracovávání domácích úkolů (pouze se souhlasem rodičů, vychovatelka žákům úkoly neopravuje), nebo zábavné procvičování učiva formou didaktických her, ověřování a upevňování školních poznatků v praxi při vycházkách, exkurzích a dalších činnostech; získávání dalších doplňujících poznatků při průběžné činnosti ŠD (např. vycházky, poslechové činnosti, práce s knihou a časopisy).
 • Činností družiny se mohou zúčastnit i ti žáci, kteří nejsou přihlášeni do ŠD, pokud to dovoluje kapacita školní družiny.
 • ŠD zřizuje zájmové kroužky a zajišťuje další činnosti (např. výlety, exkurze, sportovní a kulturní akce).
 • Školní družina zajišťuje pitný režim – prodej Fruik a mléčných výrobků.
 • O provozu školní družiny v době řádných prázdnin v průběhu školního roku rozhoduje ředitel školy.
 • V době mimořádných prázdnin nebo mimořádného volna je činnost školní družiny zajištěna podle potřeb zákonných zástupců.

Článek 4 – Práva a povinnosti žáků a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

Práva žáků vycházejí z Úmluvy o právech dítěte, která  byla vyhlášena Valným shromážděním OSN 20. listopadu 1989 v New Yorku a ratifikována   Českou a Slovenskou Federativní Republikou dne 7. ledna 1991.

Úmluva o právech dítěte je založena na čtyřech základních principech:

 • Právo na přežití- zaučující zachování života a uspokojení základních potřeb dítěte.
 • Právo na rozvoj- umožňuje harmonický rozvoj dítěte včetně práva na vzdělání, volný čas a na svobodu myšlení a vyznání.
 • Právo na ochranu- chrání dítě před násilím, všemi druhy zneužívání a zanedbávání.
 • Právo na účast – dává dítěti možnost vyjádřit svůj názor ve všech záležitostech, které se ho týkají.

Práva žáků

 • Na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových, popř. tématických akcích zajišťovaných školní družinou.
 • Na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek.
 • Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich  výchovy a vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje.
 • Žák má právosdělit svůj názor vychovatelce ŠD, nebo řediteli školy. Žák musí svůj názor vyjádřit přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti.
 • Na odpočinek, na hru a oddechové činnosti odpovídající jejich věku, jakož i na svobodnou účast v řízených zájmových činnostech; odpoledne mají žáci trávit v klidné, pohodové a přátelské atmosféře.
 • Na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém životním prostředí.
 • Na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, proti zásahům do soukromého života a poškozování pověsti a cti.
 • Být seznámeni se všemi směrnicemi se vztahem k jejich pobytu a činnosti ve školní družině.

Povinnosti žáků

 • Dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.
 • Plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a vnitřním řádem školní družiny, dbát pokynů provozních pracovníků, chovat se tak, aby neohrozili zdraví svoje ani jiných osob.
 • Své chování a jednání ve školní družině a na akcích pořádaných ŠD usměrňovat tak, aby nesnižovali důstojnost svou, svých spolužáků, zaměstnanců školy a lidí, se kterými přijdou do styku.
 • Zjistí-li ztrátu či poškození osobní věci, tuto skutečnost neprodleně ohlásit vychovatelce školní družiny v ten den, kdy ke ztrátě či poškození došlo.
 • Chodit do školní družiny podle zápisového lístku a účastnit se činností organizovaných školní družinou.
 • Zacházet s vybavením školní družiny šetrně, udržovat své místo i ostatní prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením
 • Přezouvat se a přezůvky udržovat ve stavu, který neohrožuje jejich zdraví.
 • Během vycházky a pobytu venku mají žáci své oblečení a aktovky uložené v šatně. Cenné věci si berou s sebou. Za mobilní telefony a přinesené hračky ŠD neručí. Při odchodu ze ŠD se žáci obouvají v šatnách v přízemí.
 • Žák je povinen okamžitě hlásit vychovatelce každé zranění při činnostech.

Žákům je zakázáno

 • Nosit do školní družiny cenné věci, peníze nechávat v odloženém oděvu ani v aktovkách.
 • Nosit do školní družiny předměty, které nesouvisí s činností ŠD a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost žáka nebo jiných osob.
 • Pořizovat nahrávky (video, audio, foto) bez svolení nahrávané osoby.
 • Před ukončením pobytu ve školní družině z bezpečnostních důvodů opouštět školu a školní areál bez vědomí vychovatelky ŠD.
 • Používat mezi sebou a vůči dospělým osobám hrubých slov, urážek, psychického a fyzického násilí, hrubé slovní a úmyslné psychické a fyzické útoky žáka vůči jinému žákovi či vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné porušení povinností stanovených tímto řádem a žák bude za toto provinění ze ŠD vyloučen.
 • V prostorách školní družiny a při akcích souvisejících s činností ŠD žáci nesmějí požívat alkoholické nápoje, kouřit, vyrábět, distribuovat, přechovávat, šířit, propagovat a užívat omamné psychotropní látky. Žák se nesmí dostavit do školní družiny nebo na akci pořádanou školní družinou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. Porušení tohoto zákazu je vždy závažným porušením vnitřního řádu školní družiny a žák bude za toto provinění ze ŠD vyloučen.
 • Jestliže žák hrubým způsobem porušuje vnitřní řád ŠD nebo nezaplatí příspěvek na pobyt ve ŠD, bude s rodiči zahájeno jednání. Pokud nedojde v dohodnuté době k odstranění nedostatků, bude žákovi ukončena docházka do ŠD.

Článek 5 – Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků a pravidla o vzájemných vztazích zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky

 • Rodiče jsou povinni nahlásit změny kontaktních telefonních čísel pro případ nemoci žáka a na přihlášce upozornit na zdravotní omezení žáka a na pravidelně užívané léky.
 • Při vyzvednutí dítěte ze školní družiny použijí rodiče dítěte telefon u vchodu. Po telefonickém spojení s vychovatelkou odchází dítě samostatně do šatny a pak s doprovodem domů.
 • S tímto vnitřním řádem ŠD jsou rodiče i žáci seznámeni na začátku docházky do ŠD a rodiče svým podpisem souhlasí s jeho dodržováním.
 • Rodiče a další návštěvníci nevstupují do prostor ŠD, pokud to není nezbytně nutné.

Článek 6 – Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a  jejich ochrany před sociálně patologickými jevy  a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 • Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o BOZP jako ve školním řádu, pokud ŠD pro svoji činnost využívá odborné učebny (např. tělocvična, cvičná kuchyňka, dílna,…), řídí se příslušnými řády pro tyto učebny.
 • Žáci přihlášení do ŠD jsou poučeni o BOZP a seznámeni s vnitřním řádem školní družiny a záznam o poučení je uveden v třídních knihách jednotlivých oddělení.
 • Děti zapsané do školní družiny dodržují pravidla bezpečnosti, chrání zdraví své i ostatních.
 • Do školní družiny přicházejí žáci po skončení vyučování a po obědě samostatně. Vychovatelka se informuje u třídních učitelek o nepřítomných žácích.
 • Docházka přihlášených žáků je povinná. Nepřítomnost žáka zapíše vychovatelka do Přehledu výchovně vzdělávací práce.
 • Oddělení ŠD se naplňuje nejvýše do počtu 30 žáků (vyhl. 74/2005 Sb.v platném znění ).
 • Žáky ŠD z končícího oddělení předá vychovatelka do určeného oddělení.
 • Při činnosti mimo areál školy  nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu žáků připadnout více než 25 žáků .Výjimku poskytuje ředitelka školy v případě potřeby na každou akci zvlášť na základě žádosti vychovatelky ŠD a s přihlédnutím k zajištění bezpečnosti dětí a konkrétním podmínkám akce.
 • Při úrazu žáka zváží vychovatelka situaci – ošetří sama, zavolá rodiče, event. lékařskou pomoc.
 • Na nepovinné předměty, kroužky a hodiny v ZUŠ budou děti uvolňovány vychovatelkou dle údajů na zápisním lístku.
 • V případě nevyzvednutí dítěte ze ŠD po skončení pracovní doby, se vychovatelka telefonicky spojí se zákonným zástupcem, aby si dítě vyzvedl. S tímto problémem vychovatelka seznámí neprodleně i ředitele školy.

Článek 7 – Podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany žáků

 • Žáci jsou povinni zacházet s vybavením školní družiny šetrně.
 • Místnosti školní družiny i své místo udržovat své místo udržují v čistotě a pořádku.
 • Majetek školní družiny chrání před poškozením.
 • Majetek školní družiny nesmějí žáci odnášet domů.
 • V případě úmyslného poškození majetku školní družiny budou rodiče vyzváni k jednání o náhradě způsobené škody.

Článek 8 – Dokumentace školní družiny

Ve školní družině se vede tato dokumentace:

 • zápisní lístky pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce
 • přehled výchovně vzdělávací práce
 • vnitřní řád školní družiny

Článek 9 – Platba za školní družinu

 • Ve školní družině je ředitelem školy stanovena úplata, která se vybírá ve dvou splátkách – za období září – leden (splatnost do 30. září), únor – červen (splatnost do 28. února). Výše úplaty je stanovena zvláštní směrnici.
 • Pokud za dítě není zaplacen poplatek, vychovatelka ŠD o tom uvědomí ředitele školy nejpozději do jednoho měsíce. Ředitel školy může rozhodnou o případné vyloučení žáka ze školní družiny.


Článek 10 – Závěrečná ustanovení

 1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: Mgr. Pavel Špaček, zástupce ředitele.
 2. O kontrolách provádí písemné záznamy.
 3. Zrušuje se předchozí znění této směrnice č.j.:20/2006 ze dne 24. 6. 2006. Uložení směrnice v archivu školy se řídí Spisovým a skartačním řádem školy.
 4. Směrnice nabývá účinnosti dnem : 1. 12. 2009
 5. Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitel školy tento řád následujícím způsobem: vyvěšením ve školní družině a na internetových stránkách školy.
 6. Zaměstnanci školy s tímto řádem byli seznámeni na pedagogické radě dne 16. 11. 2009.
 7. Žáci školy byli s tímto řádem seznámeni vychovatelkami ve dnech 18.-30. 11. 2009, seznámení je zaznamenáno v přehledech výchovné práce.
 8. Zákonní zástupci žáků byli informováni o vydání řádu školy informací na webových stránkách školy, řád je pro ně zpřístupněn u vychovatelek školní družiny a na webových stránkách školy.

 

V Dolní Rožínce dne 16. 11. 2009

Mgr. Vladimír Makovský, ředitel školy

 

[button color=orange type=info size=normal]Dokument[/button]