Close

Řád mateřské školy

ZŠ a MŠ Dolní Rožínka

ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Č.j.: zsdr 21/2012
Vypracoval: Ivana Joklová, vedoucí učitelka mateřské školy
Schválil: Mgr. Vladimír Makovský, ředitel školy
Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2012
Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2012
Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 3. 9. 2012
Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

Článek 1 – Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán ZŠ a MŠ Dolní Rožínka tuto směrnici.

Článek 2 – Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Věk dítěte

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 3 do 6 let, po dohodě a podle podmínek školy i děti mladší 3 let.

Místo a termín

Ředitel školy stanoví v dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní je způsobem v místě obvyklým.

Rozhodnutí o přijetí dítěte

O přijetí dítěte do předškolního zařízení rozhoduje ředitel školy za podmínek stanovených § 34 školského zákona a při přijímání postupuje podle správního řádu- § 165 odst. 2 písm. b) školského zákona.

Přijímání dětí se zdravotním postižením

O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitel školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.

Přednostní přijímání dětí

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

Přijímání v průběhu školního roku

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.

Přijímání na zkušební dobu

Ředitel školy rozhoduje o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.

Podmínky pro přijímání dětí

Do MŠ je možno přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanovenému pravidelnému očkování, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikace (§ 34 odst. 5 školského zákona a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).

Kritéria pro přijímání dětí

 • děti v posledním roce před zahájením školní docházky z Dolní Rožínky a ze spádových obcí,
 • děti, které rodiče umístí v rámci celodenního provozu,
 • děti, které rodiče umístí v rámci polodenního provozu,
 • děti přihlášené na 4 hodiny denně,
 • děti přihlášené na 5 dní v měsíci,
 • děti mladší 3 let.

Rodiče budou informováni o zařazení dětí do MŠ do 30 dnů po odevzdání přihlášky.

Článek 3 – Ukončení předškolního vzdělání

Ředitel školy může rozhodnout o ukončení předškolního vzdělání(§ 35 školského zákona) po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte jestliže:

 • dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě nezúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než 2 týdny,
 • zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ,
 • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,
 • zákonný zástupce opakovaně neuhradil úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodl s ředitelem jiný termín úhrady

Článek 4 – Organizace provozu školy v měsíci červenci a srpnu

Omezení nebo přerušení provozu MŠ v měsíci červenci a srpnu stanoví ředitel školy po dohodě se zřizovatelem a výsledek dohody oznámí zákonným zástupcům dítěte nejméně 2 měsíce předem.

Článek 5 – Zacházení s majetkem školy

Děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. V případě poškozování bude tato záležitost projednána s rodiči (zákonnými zástupci dítěte) a požadována oprava, náhrada škody v co nejkratším termínu.

Článek 6 – Platby v mateřské škole

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. je stanovena úplata v MŠ na 200,- Kč měsíčně. Děti, které chodí do posledního ročníku MŠ mají vzdělávání podle Školského zákona bezúplatné. Pokud dítě nedochází do mateřské školy ani jeden den v měsíci, je od úplaty osvobozeno.  Podrobnosti jsou stanoveny ve Směrnici ke stanovení úplaty.

Článek 7 – Evidence dítěte

Před nebo při nástupu dítěte do MŠ vyplní rodiče s učitelkou Evidenční list dítěte, ve kterém bude vyplněno : jméno a příjmení dítěte, rodné číslo,místo narození, státní občanství a místo trvalého pobytu, zdravotní pojišťovnu dítěte, mateřský a vyučovací jazyk, dále jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností a telefonické spojení.

Pokud nebude dítě z MŠ odváděno zákonnými zástupci, vyplní rodiče předepsaný formulář.

Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do přihlášky dětský lékař, a to před nástupem dítěte do MŠ.

Rodiče nahlásí v mateřské škole změnu ve výše uvedených údajích (zejména místo trvalého pobytu a telefon).

Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb. o svobodnému přístupu k informacím.

Článek 8 – Provoz mateřské školy

 • Zřizovatelem školy je Obec Dolní Rožínka, Dolní Rožínka 3, 592 51.
 • Provoz mateřské školy je od 6,30 do 15 hodin.
 • Děti přicházejí do mateřské školy zpravidla do 8,30 hodin, v jinou dobu po dohodě s učitelkou MŠ.
 • Budova se z bezpečnostních důvodů uzamyká v době od 8,30 do 11,15 hodin. V této době musí rodiče zvonit.
 • Děti, které navštěvují mateřskou školu 4 hodiny denně, budou do MŠ docházet v době od 8 do 12 hodin.
 • Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 8 hodin telefonicky nebo osobně. Na následující dny se děti omlouvají kdykoliv během dne – osobně nebo telefonicky.
 • Rodiče předávají do MŠ dítě pouze zdravé (zákon č. 258/2000, § 50).
 • Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně oznámí mateřské škole.
 • Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha, aj.) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče.
 • Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají.
 • Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích MŠ organizovaných.
 • Informace o akcí v MŠ jsou včas oznamovány na nástěnkách, internetu a písemně.
 • Děti mají do třídy, na pobyt venku a odpočinek odlišné oblečení, bezpečnou obuv – vše řádně označené. Z hygienických důvodů se používají papírové kapesníky.
 • Rodiče perou povlečení 1x za 3 týdny, střídají se v praní ručníků.
 • Děti do mateřské školy nenosí hračky nebo předměty, které by mohly ohrozit zdraví dětí nebo poškodit majetek školského zařízení.

Článek 9 – Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dětí

Rozvoj osobnosti dítěte probíhá ve spolupráci rodiny a mateřské školy. MŠ pracuje podle školního vzdělávacího plánu s názvem Už vím, proč, jehož cílem je vytvářet spolu s rodinou podmínky pro osobnostní a sociální rozvoj dětí tak, aby byl zároveň co nejvíc naplňován osobnostní potenciál každého dítěte.

Článek 10 – Organizace dne

Od 6,30 hod. hry a činnosti dle volby dětí, plnění výchovného a vzdělávacího záměru, pohybové aktivity, skupinové činnosti, individuální práce, vzdělávací chvilka, soustředění dětí, rozšiřování znalostí a dovedností formou her, prožitkové učení

Od 8,15 do 9,15 hod. přesnídávka

Od 9,30 hod. pobyt venku

Od 11,30 hod. oběd

Od 12,00 hod, poslech pohádky, relaxační hudby, odpočinek

Od 12,45 hod. odpočinek, hry – dle potřeb dětí

Od 13,30 hod. svačina

Od 13,45 hod  volné hry, zájmové činnosti dětí, rozcházení dětí

Článek 11 – Vzdělávání dětí se speciálními potřebami

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem (vzdělávání podle individuálního plánu).

Ředitel školy může dle vyjádření školského poradenského zařízení a se souhlasem krajského úřadu zřídit funkci asistenta pedagoga.

Vzdělávání nadaných dětí

MŠ vytváří podmínky pro rozvoj nadání dětí nabídkou nadstandardních aktivit, které jsou rozpracovány v ŠVP a TVP.

Pokud je ve třídě mateřské školy vzděláváno individuálně integrované dítě, vytvoří vedoucí učitelka mateřské školy podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám dítěte vedoucí k jeho všestrannému rozvoji.

Článek 12 – Bezpečnost a ochrana zdraví dětí ve škole

Škola podle školního vzdělávacího programu, zpracovaného na základě příslušného rámcového vzdělávacího programu, seznamuje děti s nebezpečím ohrožujícím jejich zdraví tak,aby bylo dosaženo klíčových kompetencí vztahujících se k ochraně zdraví dětí a jejich bezpečnosti. Tyto klíčové kompetence jsou vytvářeny na základě vzdělávacího obsahu – očekávaných výstupů a účelně zvoleného učiva. Ve školním vzdělávacím programu je ochrana a bezpečnost zdraví součástí výchovy ke zdravému životnímu stylu a zdraví člověka, chápanému jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody.Součástí vzdělávání je mimo jiné dopravní výchova, ochrana člověka za mimořádných událostí, problematika první pomoci a úrazů, prevence sociálně patologických jevů, ochrana před sexuálním zneužíváním atp.

Článek 13 – Práva dětí a povinnosti dětí

Práva dětí vychází z Úmluvy o právech dítěte, platné od 1. 1. 1993, zejména z:

 • čl. 13. – právo na svobodu projevu,
 • čl. 19. – právo na ochranu před násilím a zanedbáváním,
 • čl. 23. – postižené děti mají právo na řádný život v podmínkách zabezpečujících důstojnost, podporujících sebedůvěru a umožňujících aktivní účast dítěte ve společnosti,
 • čl. 27. – právo na životní úroveň, nezbytnou pro jeho tělesný, duševní, duchovní, mravní a sociální rozvoj,
 • čl. 28. – právo na rovný přístup ke vzdělání,
 • čl. 29. – právo na plný rozvoj osobnosti,
 • čl. 31. – právo na svobodnou hru.

Mezi další práva dětí patří právo:

 • na vzdělání a výchovu směřující k rozvoji všech jeho schopností a dovedností,
 • na volný čas a hru a na stýkání se s jinými dětmi a lidmi,
 • být respektováno jako jedinec ve společnosti,
 • na emočně kladné prostředí a projevování lásky,
 • být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu,
 • být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život.

Povinnosti dětí:

 • respektovat pokyny učitelky a ostatních zaměstnanců školy.

Článek 14 – Práva a povinnosti pedagogů a zaměstnanců školy

Pedagog přispívá svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte. Má právo na zdvořilé chování ze strany rodičů a důstojné prostředí, ve kterém vykonává svou práci. Rozhoduje o metodách a postupech pro naplnění vzdělávacích cílů školy. Pedagog je povinen odpovídat zákonným zástupcům na jejich připomínky a dotazy přiměřeným a vhodným způsobem.

Článek 15 – Práva a povinnosti rodičů

Rodiče mají právo:

 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života,
 • po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě,
 • konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelem školy,
 • přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy,
 • projevit připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo řediteli školy,
 • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte.

Rodiče jsou povinni:

 • zajistit, aby dítě řádně docházelo do školy,
 • na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,
 • dodržovat školní řád MŠ,
 • písemně dohodnout s vedoucí učitelkou dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň písemně dohodnout stravování po dobu pobytu v mateřské škole (pokud je dítě přítomno v mateřské škole v době podávání jídla, stravuje se vždy),
 • oznámit předem nepřítomnost dítěte, není-li známa předem, omluvit dítě neprodleně,
 • oznamovat MŠ údaje o dítěti v rozsahu uvedeném ve šk. zákoně pro vedení školní matriky,
 • nahlásit změny v údajích v evidenčním listu,
 • informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

Článek 16 – Závěrečná ustanovení

 1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: Ivana Joklová, vedoucí učitelka.
 2. O kontrolách provádí písemné záznamy.
 3. Zrušuje se předchozí znění této směrnice č.j.: 45/2010 ze dne 1. 9. 2010. Uložení směrnice v archivu školy se řídí Spisovým a skartačním řádem školy.
 4. Směrnice nabývá účinnosti dnem : 3. 9. 2012
 5. Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitel školy tento řád následujícím způsobem: vyvěšením v mateřské škole a na internetových stránkách školy.
 6. Zaměstnanci školy byli s tímto řádem seznámeni na pedagogické radě dne 30. 8. 2012.
 7. Zákonní zástupci dětí byli informováni o vydání řádu školy informací na webových stránkách školy, řád je pro ně zpřístupněn u vedoucí učitelky a na webových stránkách školy.

V Doní Rožínce dne 29. 8. 2012

Mgr. Vladimír Makovský, ředitel školy

[button color=orange type=info size=normal]Dokument[/button]