Close

8.3.2017

Informace k zápisu k základnímu vzdělávání

Zápis k základnímu vzdělávání pro školní rok 2017/18 se v ZŠ a MŠ Dolní Rožínka uskuteční ve středu 5. dubna v době od 14 do 15.30 hodin v budově 1. stupně základní školy na sídlišti.

Rodiče přinesou k zápisu rodný list dítěte, svůj platný občanský průkaz, vyplněnou žádost o zápis k základnímu vzdělávání a zápisní list (ke stažení níže).

Podáním této žádosti zahajuje ředitel správní řízení, ve kterém rozhodne o přijetí či nepřijetí.

Kritéria pro zapsání dítěte k základnímu vzdělávání:

  • maximální počet zapsaných dětí je 30,
  • přednostně budou zapsány děti narozené do 31. srpna 2011,
  • dítě narozené od 1. září 2011 do 30. června 2012 bude přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce (podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince 2011 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června 2012 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře).

Dle ustanovení § 36 odst. 4 školského zákona je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

  • Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.
  • Odklad povinné školní docházky – není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu pro školní rok, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

K zápisu se musí dostavit i ti zákonní zástupci, kteří chtějí podat žádost o odklad povinné školní docházky nebo jim byl odklad povolen v předchozím školním roce. Při dlouhodobé nemoci dítěte nebo z jiného důvodu přijdou rodiče zapsat své dítě bez něj. V případě, že se v termínu zápisu nemohou dostavit, je možné domluvit náhradní termín.
[button color=orange type=info size=large align=left]Přihláška[/button] [button color=orange type=info size=large align=left]Žádost o odklad[/button] [button color=orange type=info size=largel align=left]Zápisní list[/button]